Návrh akcionáře na změnu stanov v souvislosti s valnou hromadou dne 13. března 2019

Společnost oznamuje, že jí byl dne 21. února 2019 doručen návrh akcionáře na změnu stanov v následujícím znění:

Návrh na změnu stanov společnosti SC Credit a.s. na valné hromadě dne 13. března 2019 SC Credit a.s. IČO: 280 76 087, Václavské náměstí 832/19 110 00 Praha 1 – Nové Město V Praze, dne 20. února 2019

Vážení,

Navrhuji, aby v rámci bodu 3) valné hromady společnosti konané dne 13. března 2019 bylo přijato nové úplné znění stanov společnosti a to v následujícím znění:

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Obchodní firma společnosti zní: SC Credit a.s.

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI

Sídlem společnosti je: Praha

Čl. 3 PŘEDMĚT PODNIKÁNÍ

Předmětem podnikání (činnosti) společnosti je: – výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, – poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru, – služby soukromých detektivů, – ostraha majetku a osob, – poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, – výroba a úprava kvasného lihu, konzumního lihu, lihovin a ostatních alkoholických nápojů (s výjimkou piva, ovocných vín, ostatních vín a medoviny a ovocných destilátů získaných pěstitelským pálením) a prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin, – projektová činnost ve výstavbě, – provádění staveb, jejich změn a odstraňování, – výroba a zpracování paliv a maziv a distribuce pohonných hmot, – provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách, – provádění veřejných dražeb – dobrovolných, – nedobrovolných, – činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence, – poskytování zdravotních služeb, – pedikúra, manikúra, – masérské, rekondiční a regenerační služby, – pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, – směnárenská činnost, – hostinská činnost.

Čl. 4 INTERNETOVÁ STRÁNKA

Společnost má internetové stránky, kde je uveřejňována pozvánka na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. Adresu internetových stránek určí svým rozhodnutím statutární orgán společnosti.

Čl. 5 ZÁKLADNÍ KAPITÁL SPOLEČNOSTI A AKCIE

1. Základní kapitál společnosti činí 2.000.000,– Kč (slovy: dva miliony korun českých) a je rozdělen na 20 (slovy: dvacet) kusů kmenových akcií na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100.000,– Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

2. Akcie společnosti jsou cennými papíry na jméno, které nejsou přijaty k obchodování na evropském regulovaném trhu.

3. Akcie na jméno jsou neomezeně převoditelné.

4. S jednou akcií o jmenovité hodnotě 100.000,– Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) je spojen 1 (slovy: jedno sto) hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti je 20 (slovy: dvacet).

5. Namísto jednotlivých akcií společnosti může být každému akcionáři vydána hromadná akcie. Každý akcionář má právo na výměnu hromadné akcie za jednotlivé akcie a naopak, a to na základě písemné žádosti adresované společnosti. Výměnu provede statutární ředitel společnosti bezplatně do 30 (třiceti) dnů po obdržení písemné žádosti akcionáře, a to zpravidla v sídle společnosti. Statutární ředitel společnosti je povinen vrácené cenné papíry neprodleně skartovat a vystavit o tom pro účely společnosti skartační protokol.

6. Práva a povinnosti spojená s nesplacenou akcií mohou být spojena se zatímním listem. –

7. Společnost může na základě rozhodnutí valné hromady vydávat vyměnitelné nebo prioritní dluhopisy.

Čl. 6 ORGÁNY SPOLEČNOSTI

1. Společnost zvolila monistický systém vnitřní struktury.

2. Orgány společnosti jsou:

a) valná hromada;

b) statutární ředitel;

c) správní rada.

3. Má-li společnost jediného akcionáře, nekoná se valná hromada a působnost valné hromady vykonává tento akcionář. Rozhodnutí akcionáře při výkonu působnosti valné hromady musí mít písemnou formu a musí být doručeno společnosti. Rozhodnutí akcionáře musí mít formu notářského zápisu o právním jednání v těch případech, kdy se o rozhodnutí valné hromady pořizuje notářský zápis. Doručení společnosti se děje v písemné formě k rukám jakéhokoliv člena správní rady, statutárního ředitele nebo na adresu sídla společnosti zapsanou v obchodním rejstříku.

Čl. 7 VALNÁ HROMADA

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti.

2. Do působnosti valné hromady náleží:

a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;

e) volba a odvolání členů správní rady a statutárního ředitele;

f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;

g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;

h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;

j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;

k) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;

l) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;

m) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;

n) další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady (zejména schvalování právních jednání uvedených v ustanovení čl. 10.1 stanov).

2. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu pověřenou správní radou nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností;

b) rozhodování o změně výše základního kapitálu a o pověření správní rady ke zvýšení základního kapitálu;

c) rozhodování o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu;

d) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů;

e) volba a odvolání členů správní rady a statutárního ředitele;

f) schválení řádné, mimořádné nebo konsolidované účetní závěrky a v případech, kdy její vyhotovení stanoví jiný právní předpis, i mezitímní účetní závěrky;

g) rozhodnutí o rozdělení zisku nebo jiných vlastních zdrojů, nebo o úhradě ztráty;

h) rozhodování o podání žádosti k přijetí účastnických cenných papírů společnosti k obchodování na evropském regulovaném trhu nebo o vyřazení těchto cenných papírů z obchodování na evropském regulovaném trhu;

i) rozhodnutí o zrušení společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle § 61 zákona o obchodních korporacích, schválení návrhu rozdělení likvidačního zůstatku;

j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti;

k) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení;

l) rozhodování o pachtu závodu společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku;

m) udělování pokynů správní radě a schvalování zásad činnosti správní rady, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi statutárního orgánu určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti;

n) další rozhodnutí, které zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy svěřují do působnosti valné hromady (zejména schvalování právních jednání uvedených v ustanovení čl. 10.1 stanov).

3. Valná hromada si nemůže vyhradit rozhodování případů, které do její působnosti nesvěřuje zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy.

4. Valnou hromadu svolává statutární ředitel alespoň jednou za účetní období. Valná hromada, která schvaluje řádnou účetní závěrku, se musí konat nejpozději do 6 (šesti) měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období.

5. Vedle případů, kdy valnou hromadu svolává statutární ředitel společnosti, svolává valnou hromadu také správní rada společnosti, člen správní rady nebo kvalifikovaný akcionář na základě zmocnění soudem.

6. Svolavatel uveřejní nejméně 30 (třicet) dnů před konáním valné hromady pozvánku na valnou hromadu na internetové stránce společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu uvedenou v seznamu akcionářů. Uvedl-li akcionář pro účely zápisu do seznamu akcionářů zvláštní adresu pro zasílání korespondence, zasílá se pozvánka na tuto adresu. Zaslání pozvánky je rovněž možné nahradit i osobním doručením či doručením kurýrním službou za předpokladu, že bude doloženo doručení zásilky. Pozvánka musí být na internetových stránkách společnosti uveřejněna až do okamžiku konání valné hromady.

7. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat alespoň:

a) obchodní firmu a sídlo společnosti;

b) místo, datum a hodinu konání valné hromady;

c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada;

d) pořad valné hromady, včetně uvedení osoby, je-li navrhovaná jako člen orgánu společnosti;

e) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění;

f) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen, a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě;

g) má-li být na pořadu valné hromady změna stanov, musí být akcionáři v pozvánce upozorněni na právo nahlédnout zdarma do návrhu změny stanov dle § 408 odst. 2 zákona o obchodních korporacích.

8. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady.

9. Záležitosti, které nebyly zařazeny na pořad jednání valné hromady, lze na jejím jednání projednat nebo rozhodnout jen tehdy, projeví-li s tím souhlas všichni akcionáři.

10. Valná hromada zvolí svého předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu pověřenou sčítáním hlasů. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba.

11. Zapisovatel je povinen vyhotovit zápis z jednání valné hromady do 15 (patnácti) dnů ode dne jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda valné hromady nebo svolavatel a ověřovatel zápisu. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných.

12. Hlasování na valné hromadě se děje zdvižením ruky. Nejprve se vždy hlasuje o návrhu svolavatele valné hromady.

13. Valná hromada je schopná usnášení, jsou-li přítomni akcionáři vlastnící akcie, jejichž jmenovitá hodnota přesahuje 30% (slovy: třicet procent) základního kapitálu.

14. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, ledaže zákon o obchodních korporacích nebo tyto stanovy stanoví jinak.

15. Rozhodování akcionářů mimo valnou hromadu (per rollam) podle § 418 až 420 zákona o obchodních korporacích se připouští.

Čl. 8 STATUTÁRNÍ ŘEDITEL

1. Statutární ředitel je statutárním orgánem společnosti, který jedná za společnost a kterému náleží obchodní vedení společnosti.

2. Statutárním ředitelem může být předseda správní rady. Statutárního ředitele volí a odvolává valná hromada. –

3. Délka funkčního období statutárního ředitele je 10 (slovy: deset) let.

4. Statutární ředitel je povinen respektovat při obchodním vedení jeho zaměření určené správní radou. Pokyn k obchodnímu vedení si může od valné hromady vyžádat jen prostřednictvím správní rady a s jejím souhlasem.

5. Statutární ředitel může ze své funkce odstoupit. Nesmí tak však učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být učiněno v písemné formě, adresováno správní radě a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím 1 (jednoho) měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího statutárního ředitele rozhodnout valná hromada. Statutární ředitel může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a statutární ředitel na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího statutárního ředitele neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.

6. Statutární ředitel plní informační povinnost vůči správní radě. Za účelem splnění informační povinnosti je povinen bezodkladně požádat předsedu správní rady o její svolání nebo ji sám svolat, je-li současně jejím předsedou. Tím není dotčeno jeho právo splnit informační povinnost na valné hromadě (vůči jedinému akcionáři).

Čl. 9 SPRÁVNÍ RADA

1. Správní rada má jednoho člena, kterého volí a odvolává valná hromada. Tento člen správní rady je současně předsedou správní rady. Předsedou správní rady může být statutární ředitel.-

2. Délka funkčního období člena správní rady je 10 (slovy: deset) let. ————

3. Zasedání správní rady se svolává písemnou nebo elektronickou pozvánkou, v níž uvede místo, datum, dobu zasedání a pořad jeho jednání. Pozvánka musí být doručena nejméně 10 dnů před konáním zasedání a spolu s ní i podklady, které mají být správní radou projednány. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, lze tuto lhůtu zkrátit v nezbytně nutném rozsahu. Kromě případů povinného svolání správní rady uvedených v § 459 zákona o obchodních korporacích svolá předseda správní radu také, požádá-li kvalifikovaný akcionář správní radu, aby přezkoumala výkon působnosti statutárního ředitele, nebo ji bude informovat o záměru podat akcionářskou žalobu. Žádá-li o svolání správní rady statutární ředitel podle § 459 odst. 3 zákona o obchodních korporacích, je povinen spolu s žádostí doručit i podklady, které mají být na správní radě projednány. —————–

4. Správní rada je schopna se usnášet jen jsou-li přítomni aspoň dvě třetiny jejích členů a rozhoduje dvěma třetinami hlasů svých členů.————————–

5. Správní rada, jejíž počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradního člena do příštího zasedání valné hromady. ——————————

6. Správní rada se může usnášet i mimo zasedání správní rady, pokud s tím souhlasí všichni členové správní rady. V takovém případě se připouští i písemné hlasování nebo hlasování s využitím technických prostředků. Hlasující členové se pak považují za přítomné osoby. ——-

7. Člen správní rady může ze své funkce odstoupit; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. Odstoupení musí být adresováno správní radě, učiněno písemně a doručeno na adresu sídla společnosti nebo osobně předáno na zasedání správní rady kterémukoliv z přítomných členů správní rady. Výkon funkce skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Člen správní rady může odstoupit z funkce i tak, že na pořad jednání valné hromady bude zařazeno oznámení o odstoupení z funkce a člen správní rady na zasedání valné hromady oznámí, že odstupuje z funkce. V takovém případě skončí funkce oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku výkonu funkce.———————————————————————————

8. Do působnosti správní rady náleží jakákoliv věc týkající se společnosti, ledaže ji zákon o obchodních korporacích svěřuje do působnosti valné hromady.

Čl. 10 JEDNÁNÍ ZA SPOLEČNOST

1. Společnost zastupuje samostatně statutární ředitel. Následující právní jednání může statutární ředitel činit pouze s předchozím schválením valné hromady:

a) právní jednání, zejména uzavírání smluv, hodnota jejichž plnění nebo závazku pro společnosti přesahuje 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), zejména pak zcizování majetku společnosti, či založení závazku převyšujícího tuto částku,

b) uzavírání smluv o zápůjčce, úvěru, přebírání ručení či garancí, přistoupení či převzetí závazků třetích osob, podpis či avalování směnek bez ohledu na jejich výši,

c) zatěžování majetku společnosti věcnými právy,

d) zcizení či zatížení majetkových účastí společnosti na jiných právnických osobách,

2. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné či nadepsané obchodní firmě společnosti, nebo otisku jejího razítka, připojí svůj podpis statutární ředitel.

3. Statutární ředitel je oprávněn udělovat za společnost i zmocnění.

Čl. 11 ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU

2. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií společnosti upisovaných ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu, má-li být jejich emisní kurs splácen v penězích. Akcionář má přednostní právo na upsání těch akcií, které v souladu se zákonem o obchodních korporacích neupsal jiný akcionář.

3. Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku musí být podán do 2 (slovy: dvou) měsíců poté, co byly splněny předpoklady pro zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.

4. Snížení základního kapitálu lze provést:

a) za použití vlastních akcií společnosti;

b) snížením jmenovité hodnoty akcií anebo zatímních listů;

c) vzetím akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy;

d) upuštěním od vydání akcií.

Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě losování se nepřipouští.

5. O způsobu vzetí akcií z oběhu na základě veřejného návrhu smlouvy rozhodne valná hromada. Rozhodnutí valné hromady může určit, že základní kapitál bude snížen v rozsahu jmenovitých hodnot akcií, které budou vzaty z oběhu, nebo že bude snížen o pevnou částku. Snížení základního kapitálu vzetím akcií z oběhu na základě návrhu se provede v souladu se zákonem o obchodních korporacích.

Čl. 12 FINANČNÍ ASISTENCE A VÝHODY PŘI ZAKLÁDÁNÍ SPOLEČNOSTI

1. Společnost je oprávněna poskytovat finanční asistenci za podmínek stanovených zákonem o obchodních korporacích.

2. V souvislosti se založením společnosti nebyla nikomu poskytnuta žádná zvláštní výhoda.

Čl. 13 REZERVNÍ FOND

Rezervní fond se ruší. O použití prostředků ze zrušeného rezervního fondu rozhodne valná hromada usnesením. ———————————————————

Čl. 15 Toto znění stanov nabývá účinnosti okamžikem jejich přijetí.

Čl. 14 Společnost se podřídila zákonu č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech jako celku. ——————————————————-

56 komentářů u „Návrh akcionáře na změnu stanov v souvislosti s valnou hromadou dne 13. března 2019

 1. Pingback:Order Viagra Online

 2. Pingback:erection pills that work

 3. Pingback:medicine for erectile

 4. Pingback:buying ed pills online

 5. Pingback:sale cialis

 6. Pingback:walmart pharmacy

 7. Pingback:walmart pharmacy

 8. Pingback:Viagra or cialis

 9. Pingback:Viagra or cialis

 10. Pingback:vardenafil 10 mg

 11. Pingback:online vardenafil

 12. Pingback:levitra canada

 13. Pingback:slot machines

 14. Pingback:casinos

 15. Pingback:buy viagra online

 16. Pingback:slot machine games

 17. Pingback:casino online games for real money

 18. Pingback:cialis buy cialis

 19. Pingback:quick cash loans

 20. Pingback:cash advance

 21. Pingback:viagra 100mg

 22. Pingback:virgin casino online nj login

 23. Pingback:online casinos

 24. Pingback:generic for cialis

 25. Pingback:online blackjack for fake money

 26. Pingback:online casino paypal nederland

 27. Pingback:casino moons online casino

 28. Pingback:cialis internet

 29. Pingback:cialis 5 mg

 30. Pingback:cialis generic

 31. Pingback:casino slot

 32. Pingback:casino games

 33. Pingback:gambling casino

 34. Pingback:generic viagra india

 35. Pingback:buying generic viagra online

 36. Pingback:viagra without doctor

 37. Pingback:purchase viagra

 38. Pingback:viagra online usa

 39. Pingback:generic cialis tadalafil

 40. Pingback:viagra prices

 41. Pingback:online viagra

 42. Pingback:generic tadalafil

 43. Pingback:when to take viagra

 44. Pingback:viagra for men

 45. Pingback:generic viagra sildenafil citrate 100mg

 46. Pingback:cialis coupon

 47. Pingback:casino slots

 48. Pingback:best online casino for money

 49. Pingback:legal buy viagra online united states

 50. Pingback:http://viagrabs.com/#

 51. Pingback:buy viagra online now

 52. Pingback:https://www.jueriy.com

 53. Pingback:buy cheap purchase uk viagra

 54. Pingback:cialis no prescription

 55. Pingback:best place to buy viagra online in uk

 56. Pingback:generic cialis tadalafil edsmrl

Komentáře nejsou povoleny.